M.Takalloo

بایگانی برچسب: انکیزش

نظریه انگیزشی روم

تاریخچه نظریه روم در حالی مازلو و هرزبرگ به رابطه بین نیازهای درونی و نتیجه تلاش ناشی از انجام آن ها را بررسی می کردند، در سال 1964، استاد کانادایی در رشته روانشناسی، ویکتور روم، نظریه انتظارات را توسعه داد. نظریه انتظارات روم، برای اولین بار تلاش را که برگرفته از انگیزه است ،از عملکرد […]